Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Gminne Jednostki Organizacyje » OSP Będzino 17-10-2012 20:10

1/2012 Informacja o wyborze oferty nt.: Budowa ośrodka kultywowania tradycji lokalnych i pożarniczych na terenie Gminy Będzino.

 

 

Będzino, dnia 17.10.2012 r.

Lp.1.2012

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:„Budowa ośrodka kultywowania tradycji lokalnych i pożarniczych na terenie Gminy Będzino”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informuję, że ww. postępowaniu do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EKOTERMBUD Majchrzak, Moch Sp. jawna ul. Okrężna 2, 75-736 Koszalinz najkorzystniejszą ceną, która otrzymała wg oceny ofert (kryterium cena 100%) 100 pkt.

Zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. Nr 113 poz.759 z 2010r.) informuję, iż:

1) w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez:

- nr 01 - Firma Ogólno-Budowlana NOBUD Henryk Gzyl ul. Spokojna 6, 33-100 Tarnów, która otrzymała wg oceny ofert (kryterium cena 100%) 70,27 pkt;

- nr 02 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe PLASTKON Krzysztof Jurkiewicz Sp. jawna ul. Morska 54-60, 75-234 Koszalin, która otrzymała wg oceny ofert (kryterium cena 100%) 88,10 pkt;

- nr 04 - MJK Spółka z o.o. ul. Bałtycka 5, 78-100 Kołobrzeg, która otrzymała wg  oceny ofert (kryterium cena 100%) 70,15 pkt;

- nr 05 - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EKOTERMBUD Majchrzak, Moch Sp. jawna ul. Okrężna 2 , 75-736 Koszalin , która otrzymała wg oceny ofert (kryterium cena 100%) 100 pkt.


Będzino: Budowa ośrodka kultywowania tradycji lokalnych i pożarniczych na terenie Gminy Będzino
Numer ogłoszenia: 355622 - 2012; data zamieszczenia: 19.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Będzinie , Będzino 36, 76-037 Będzino, woj. zachodniopomorskie, tel. 500 742 017, faks 94 31 62 307.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: ochrona przeciwpożarowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ośrodka kultywowania tradycji lokalnych i pożarniczych na terenie Gminy Będzino.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Budowa ośrodka kultywowania tradycji lokalnych i pożarniczych na terenie Gminy Będzino , polegające na rozbudowie budynku remizy strażackiej OSP Będzino - powierzchna użytkowa 170,6m2, , jednokondygnacyjna . Przedmiot zamówienia obejmuje: - roboty ogólnobudowlane, - roboty instalacji sanitarnych (wod.- kan., c.o. - gazowe), - roboty elektryczne, - wentylacja mechaniczna , - zagospodarowanie terenu (nawierzchnia z kostki betonowej ) ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.61.21-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku ,ponieważ przepisy prawa nie nakładają takiego obowiązku .

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony ,jeżeli wykonawca wykaże, że : wykonał (zakończył ) co najmniej 1 robotę polegającą na budowie budynku wraz z instalacjami (wod.-kan; c.o.; elektrycznymi ) , oraz załączy dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający uzna warunek za spełniony ,jeżeli wykonawca wykaże, że - „wykonał (zakończył ) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej 1robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku wraz z instalacjami (wod.- kan; c.o.; elektrycznymi) o wartości min. 300.000,00zł oraz załączy dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowoukończone.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie .Warunek zostanie uznany na podstawie oświadczenia (art.22 ust.1 pzp) .

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony ,jeżeli wykonawca wykaże, że : dysponuje 1 osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń , odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą doświadczenie tj. przynajmniej jeden raz była kierownikiem budowy lub robót przy odpowiednio - budowie lub przebudowie budynku .

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie .Warunek zostanie uznany na podstawie oświadczenia (art.22 ust.1 pzp) .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz oferty;kosztorysy; pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy); wykaz części zamówienia jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonania tych zmian zostały określone w załącznik Nr 8(projekcie umowy ). Zmiana zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru jest dopuszczalna m.in.gdy: a)wystąpiła zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, b)wystąpiła konieczności zmiany osób ( śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia losowe), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy , c)wystąpiła konieczności zmiany osób w przypadku gdy Zamawiający uzna ,że osoby nie wykonują należycie swoich obowiązków; d)wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w realizacji przedmiotu umowy poprzez: przesunięcie w czasie, ze szczególnych powodów tj. w uzasadnionych przypadkach przy wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych; e)wystąpiła zmiana realizacji terminu umowy , z przyczyn niezależnych od Wykonawcy , a także w wyniku podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach PROW.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bedzino.pl (zakładka Gminne jednostki organizacyjne OSP Będzino )
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Będzino 76-037 Bedzino 19 (dotyczy Straży Pożarnej w Będzinie ).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2012 08.10.2012r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Będzino 76-037 Będzino 19 (dotyczy Straży Pożarnej w Będzinie) sekretariat -pok.nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI:

1. SIWZ - otwórz

2. Oferta - otwórz

3. Załączniki - otwórz

4. Umowa - otwórz

5.Projekt budowalany:

- UWAGA !!! w Projekcie budowlanym zadaniem pt.: Ośrodek kultywowania tradycji lokalnych i pożarniczych na terenie Gminy Będzino oznaczono pomieszczenie 1/9 (część garażowa) - rysunek z Projektu Budowlanego Architektura A01 (Rzut przyziemia) właściwy rysunek - otwórz

UZUPEŁNIENIE INFORMACJI:

- budowa zadania pt.: Ośrodek kultywowania tradycji lokalnych i pożarniczych na terenie Gminy Będzino stanowi I ETAP realizowanej inwestycji i jej zakres obejmuje budowę części garażowej w PB oznaczonej na rzucie przyziemia NR 1/9

- ogólna charakterystyka obiektu - otwórz

- Projekt budowlany cz. A+B+C - otwórz

- Projekt budowlany cz. D - architektura - otwórz

- Projekt budowlany cz. E - konstrukcja - otwórz

- Projekt budowlany cz. F - instalacje elektryczne - otwórz

- Projekt budowlany cz. G - instalacje sanitarne - otwórz

- Projekt budowlany cz. H - załączniki - otwórz

- Projekt budowlany  - uzupełnienie - otwórz

6.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:

- STWiOR - budowlanka - otwórz

- STWiOR - elektryka - otwórz

- STWiOR - sanitarna - otwórz

7. Przedmiary robót:

- PR - budowlanka - otwórz

- PR - elektryka - otwórz

- PR - sanitarna - otwórz

MODYFIKACJA NR 1 - otwórz

Załączniki:

1. Druk oferta (nowy) - otwórz

2. Wykaz osób - otwórz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - otwórz


 

Odpowiedź na zapytanie Nr 1  - otwórz

MODYFIKACJA NR 2 - otwórz


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Krasowska
Data wytworzenia: 19-09-2012
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 19-09-2012 14:15
Zaktualizował(a): Tomasz Zwierzyński
Ostatnia aktualizacja: 17-10-2012 20:10