Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Urząd Gminy w Będzinie » OBRONA CYWILNA 05-04-2011 13:52

SPRAWY OBRONNE I OBRONA CYWILNA

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Kontakt:
tel:
+48 94 31 62 546
e-mail: oc@bedzino.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
II Piętro, pokój nr 16
Podległość: Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych, spraw obronnych, obrony  cywilnej i zarządzania kryzysowego podlega bezpośrednio Wójtowi.

Do zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych, spraw obronnych, obrony  cywilnej i zarządzania kryzysowego należy prowadzenie spraw dotyczących:
 1. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów,
 2. Ochronie  tych  informacji,
 3. Okresowa kontrola ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych,
 4. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, „poufne”, „tajne”, w zakresie:
    a) spraw obronnych:
       - planowania obronnego,
       - organizacji i funkcjonowania systemu kierowania obronnością w gminie w szczególności stałego dyżuru i stanowiska kierowania,
       - przygotowania Gminy w ramach systemu obronnego państwa do realizacji zadań umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych, w szczególności zorganizowania Akcji Kurierskiej,
       - wykonywania zadań związanych z planowaniem i nakładaniem na terenie Gminy obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
       - przygotowania rezerw osobowych na potrzeby obronności, w szczególności prowadzenia rejestracji kwalifikacji wojskowej,
       - planowania i organizowania szkolenia obronnego,
       - przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
       - kontroli wykonywania zadań obronnych.
    b) w zakresie obrony cywilnej:
       - opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej gminy,
       - opracowywanie i uzgadnianie rocznych planów działania,
       - organizowanie, prowadzenie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
       - organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
       - przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
       - przygotowanie i organizowanie ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze, planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
       - koordynowanie w gminie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych,
       - współpraca z organami administracji wojskowej,
       - prowadzenie magazynu i ewidencjonowanie sprzętu obrony cywilnej,
       - opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań w zakresie obrony cywilnej,
    c) w zakresie zarządzania kryzysowego:
       - kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej,
       - kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem zagrożeń na terenie gminy,
       - realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego w tym:
         * opracowywanie i przedkładanie Staroście Koszalińskiemu do zatwierdzenia gminny plan reagowania kryzysowego,
         * realizowanie zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego,
       - zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
       - przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
       - zapewnienie na obszarze gminy:
       - pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
       - współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
       - nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
       - współpracy z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
       - współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
       - realizacji zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 06-12-2010
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 06-12-2010 13:20
Zaktualizował(a): Tomasz Zwierzyński
Ostatnia aktualizacja: 05-04-2011 13:52