Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Urząd Gminy w Będzinie » - Turystyka i promocja 06-12-2010 12:47

Turystyka, Promocja Gminy i Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Kontakt: Teresa Dębiec
tel: +48 94 31 62 546
e-mail: t.debiec@bedzino.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
II Piętro, pokój nr 16
Podległość: Stanowisko ds. turystyki, promocji i przeciwdziałania alkoholizmowi podlega bezpośrednio Sekretarzowi.

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. turystyki, promocji i przeciwdziałania alkoholizmowi należy:
 1. Analiza problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie gminy.
 2. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 3. Przygotowanie wspólnie z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Wójtowi Gminy:
    - projektu gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych,
    - projektu preliminarza na jego wykonanie,
    - projektu sprawozdania z jego realizacji.
 4. Udział w pracach gminnej komisji, koordynowanie jej działania, szkolenie członków  komisji, kierowanie wniosków komisji do realizacji przez odpowiedzialne instytucje, jednostki organizacyjne lub stanowiska pracy w Urzędzie Gminy,
 5. Współpraca z instytucjami, organizacjami, fundacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 6. Bieżąca koordynacja działań Urzędu, Gminnej Komisji oraz jednostek organizacyjnych na terenie gminy – w zakresie wykonywania zadań wynikających z realizacji gminnego programu ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
 7. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży,
 8. Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na organizowanych imprezach,
 9. Ustalanie w planach gminy zadań w zakresie turystyki, określanie zasad i sposobów ich realizacji,
10. Współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym, stowarzyszeniami kultury – pomoc w realizacji ich zadań statutowych,
11. Współdziałanie ze związkami gmin, odpowiednimi wydziałami powiatu, województwa w sprawie finansowania i wspólnego prowadzenia działalności wspólnej dla  województwa, powiatu lub gmin zrzeszonych w związku,
12. Wykonywanie zadań należących do zadań własnych gminy w zakresie wynikającym z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:
    - współpraca z zakładami opieki zdrowotnej,
    - monitorowanie zadań Narodowego Programu Zdrowia, sporządzanie sprawozdań z wykonania poszczególnych celów.


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 06-12-2010
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 06-12-2010 12:47
Zaktualizował(a): -
Ostatnia aktualizacja: 06-12-2010 12:47