Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Gminne Jednostki Organizacyje » Zespół Szkół w Tymieniu 20-08-2009 12:55

Zamówienie publiczne nt.: Przebudowa nawierzchni przy Zespole Szkół w Tymieniu

Będzino, 29.07.2009r.
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie: Przebudowa nawierzchni przy Zespole Szkół w Tymieniu
o wartości poniżej 5.150.000 euro
 
 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Zespole Szkół w Tymieniu
76-035 Tymień 49
tel. (094)3181-296
osoba do kontaktów: Mariusz Jaroniewski (Urząd Gminy Będzino), faks.(094)3162-307
 1. Przedmiot zamówienia:
Przebudowa nawierzchni placu przy Zespole Szkół w Tymieniu, polegająca na wykonaniu:
·         robót rozbiórkowych,
·         robót ziemnych i nawierzchniowych, m.in. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm i powierzchni 633,34m². CPV:45233250-6
 1. Sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówieni (siwz) :wersja elektroniczna na stronie internetowej: www.bip.bedzino.pl (zakładka „Zamówienia publiczne”)
 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 4. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.
 5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 i 7. ustawy Pzp
 6. Termin wykonania zamówienia: 35 dni od daty podpisania umowy.
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone przepisami art. 22 ust. 1 ww. ustawy ;m.in.:
·         posiadają doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia – wykonali min. 1 robotę budowlaną w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ,o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 100.000zł
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu wykonawca ma obowiązek złożenia:
·         oświadczenia z art.22 ust.1 ustawy Prawa zamówień publicznych,
·         wykazu zrealizowanych robót wraz z dokumentami stwierdzającymi, że roboty te wykonano należycie (m.in. referencje, protokoły odbioru prac),
·         aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
·         Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia.
 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%
 3. Miejsce i termin składania ofert:
Zespół Szkół w Tymieniu, -sekretariat szkoły do dnia: 24.08.2009r. do godz. 10:00
 1. Termin związania ofertą : 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 2. Data ,godzina i miejsce otwarcia ofert: 24.08.2009r. godz. 10.15 –UG – sekretariat szkoły.

ZAPYTANIE NR 1

ZP.1/09
Będzino, 20.08.2009r.
 
 
 
Do
Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie :Przebudowa nawierzchni przy Zespole Szkół w Tymieniu.
 
Dotyczy postępowania na zadanie : Przebudowa nawierzchni placu przy Zespole Szkół
w Tymieniu ”.
 
Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( j.t.Dz. U. Nr 223 poz.1655 z 2007r.z póż. zm.) Zespół Szkół w Tymieniu udziela informacji na zadane pytanie:
 
W załączonym przedmiarze robót w poz.12 i 13 podbudowy z kruszyw łamanych zapytanie czy podbudowę ww. pozycji można zastąpić chudym betonem żwirowym klasy B-7/5 grubości
po zagęszczeniu 15cm.
 
Odp.
Zamiennie dopuszcza się podbudowę z kruszyw łamanych na chudy beton żwirowy klasy B-7/5,o grubości po zagęszczeniu 15cm, pod warunkiem, że alternatywne rozwiązanie nie podniesie kosztów.


Załącznik
Artykuł/Załącznik jest dostępny w pliku: Pobierz dokument lub Rozpakuj dokument

Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 03-08-2009
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 03-08-2009 15:03
Zaktualizował(a): Tomasz Zwierzyński
Ostatnia aktualizacja: 20-08-2009 12:55