Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

1/2013 INFORMACJA o wyborze oferty nt.: Doposażenie bazy dydaktycznej 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Będzino poprzez zakup i dostawę projektora, odtwarzacza i trzech laptopów.

09-01-2013 14:54

Będzino, 22.01.2013r.

ZP.2710.1.2013

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Doposażenie bazy dydaktycznej 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Będzino poprzez zakup i dostawę projektora, odtwarzacza i trzech laptopów” .

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Informuję, że ww. postępowaniu do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez EMATECH TRADE sp. z o. o. Obrzeżna Północna 17, 41-400 Mysłowice

Wykonawca spełnia wymogi zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu.

Cena zaoferowana za wykonanie zadania jest ceną najniższą, otrzymała wg oceny ofert (kryterium cena 100 %) 100 pkt.

 

Zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. Nr 113 poz.759 z 2010r.) informuję , iż :

1) w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez:

 • Nr 02 - PHPU ZUBER , Andrzej Zuber ul. Krakowska 29 C, 50-424 Wrocław, która otrzymała wg oceny ofert (kryterium cena 100%) 91,91 pkt.
 • Nr 03 - P.U.H. MERITUM Adam Kruk , ul. Struga 29, 20-709 Lublin, która otrzymała wg oceny ofert (kryterium cena 100%) 81,31 pkt.
 • Nr 04 - NETRIX GROUP Sp. z o.o. Al. Witosa 3, 20-315 Lublin , która otrzymała wg oceny ofert (kryterium cena 100%) 70,64 pkt.
 • Nr 05 - DEMO Firma Prywatna Marek Makowicz , ul. Kcyńska 27, 81-005 Gdynia, która otrzymała wg oceny ofert (kryterium cena 100%) 80,69 pkt.
 • Nr 06 - EMATECH TRADE Sp. z o.o. Obrzeżna Północna 17, 41-400 Mysłowice, która otrzymała wg oceny ofert (kryterium cena 100%) 100 pkt.
 • Nr 07 - JAR TEC Edyta Czekała ul. Holenderska 20 F, 75-430 Koszalin, która otrzymała wg oceny ofert (kryterium cena 100%) 76,05 pkt.

Doposażenie bazy dydaktycznej 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Będzino poprzez zakup i dostawę projektora , odtwarzacza i trzech laptopów
Numer ogłoszenia: 13884 - 2013; data zamieszczenia: 09.01.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Będzino , Będzino 19, 76-037 Będzino, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3162530, faks 94 3162307.

·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.bedzino.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie bazy dydaktycznej 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Będzino poprzez zakup i dostawę projektora , odtwarzacza i trzech laptopów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Doposażenie bazy dydaktycznej 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Będzino poprzez zakup i dostawę : - projektora multimedialnego - szt.1 , - odtwarzacza CD - szt.1 , - laptopa - szt. 3 . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 .

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 38.65.21.00-1, 32.30.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku ,ponieważ przepisy prawa nie nakładają takiego obowiązku

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w powyższym zakresie . Warunek zostanie uznany na podstawie oświadczenia ( art.22 ust.1 pzp)

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w powyższym zakresie . Warunek zostanie uznany na podstawie oświadczenia ( art.22 ust.1 pzp)

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w powyższym zakresie . Warunek zostanie uznany na podstawie oświadczenia ( art.22 ust.1 pzp)

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w powyższym zakresie . Warunek zostanie uznany na podstawie oświadczenia ( art.22 ust.1 pzp)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zestawienie oferowanego sprzętu wraz ze zbiorczym zestawieniem kwot składających się na cenę zamówienia (wg zał. nr 1 ), pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy ).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonania tych zmian zostały określone w projekcie umowy (załączniku nr 6). Zmiana zawartej umowy w stosunku do treści oferty ,na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jest dopuszczalna m. in. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna , ekonomiczna lub techniczna , za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności , skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bedzino.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19- sekretariat pok.nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Projekt pn. Stawiamy na indywidualizację finansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.Wyrównianie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI:

 1. SIWZ - otwórz
 2. Załącznik Nr 1 - otwórz
 3. Oświadczenia - otwórz
 4. Umowa - otwórz
 5. Oferta - otwórz

Uwaga! Jeśli chcesz zostać powiadamiany o dokonanej zmianie w tym zamówieniu to wypełnij formularz.

otwórz formularz »
ogłoszenie do pobrania

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

wyjaśnienia i zmiany SIWZ

przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert

wynik postępowania

odwołania

udzielenie zamówienia

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 09-01-2013
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 09-01-2013 14:54
Zaktualizował(a): Tomasz Zwierzyński
Ostatnia aktualizacja: 22-01-2013 14:44