Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

3/2011 Zamówienie Publiczne nt.: Zapobieganie zagrożeniom pożarowym na terenie gminy Będzino poprzez zakup ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mścicach.

23-03-2011 14:32

26/03/2011S60 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

PL-Będzino: Wozy strażackie

2011/S 60-097135

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina Będzino

Będzino 19

Kontaktowy: Urząd Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19

Do wiadomości: Beata Krasowska

76-037 Będzino

POLSKA

Tel. +48 943162530

E-mail: k.beata@bedzino.pl

Faks +48 943132307

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.bip.bedzino.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Ogólne usługi publiczne

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Zapobieganie zagrożeniom pożarowym na terenie gminy Będzino poprzez zakup ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mścicach.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Dostawy
Główne miejsce realizacji dostawy Gmina Będzino.

Kod NUTS PL422

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężkiego wozu ratowniczo -gaśniczego dla OSP w Mścicach.
Samochoód fabrycznie nowy-rok produkcji 2011, moc silnika minimum 240 kW,dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekroczyć 18 000 kg. ABS z mozliwością odłączenia, kabina jednomodułowa czterodrzwiowa w układzie miejsc 1+1+4. Szczegółowy opis w tym opis minimalnych wymagań techniczno- użytkowych określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 1.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34144210

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Nie

II.1.8)Podział na części

Nie

II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres

1 szt. ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego.

II.2.2)Opcje

Nie

II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: 4 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje

Zamawiajacy żada od Wykonawcy wniesienia wadim w kwocie 16 000,00 PLN.

III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

Płatność do 30 dni od daty dostarczenia faktury.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego(np.konsorcjum) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, które winno zostać dołączone do oferty przetargowej.

Pełnomocnictwo musi mieć postać oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii.

III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2)WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r.Prawo zamówien publicznych(j.t.D.U z 2010r. nr 113 poz.759 z późn.zm):

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony,jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1(jedną) dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 o wartości minimum 640 000 PLN oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony:

— na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony: na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ;

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w związku z brakiem podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

A.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

1) Oświadczenie do z art.22 ust.1- z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2,

2) Wykaz wykonanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie – z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3.

B. 2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust. 1 pkt.2 ustawy,

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

C.3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa następujące dokumenty:

1) opis parametrów techniczno -użytkowych - z wykorzystaniem wzoru-załącznik nr 1.

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Dostawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych).

D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa (wyżej) w ust.B.2.1:

1) pkt.2-4 i pkt 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.

2. Dokumenty,o których mowa w ust.1. pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty wymienione w ust.1. pkt 1 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust.2 stosuje się odpowiednio.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)Zdolność techniczna

III.2.4)Zamówienia zastrzeżone

Nie

III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

ZP.2710.3.2011

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 5.5.2011 - 10:00

Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

5.5.2011 - 10:15

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 5.5.2011 - 10:15

Miejsce

Urząd Gminy Będzino sala nr 14.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 4 „Infrastruktura Ochrony Środowiska” Działanie 4.5 ”Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom”. Poddziałanie 4.5.2. „Zapobieganie zagrożeniom”.

VI.3)INFORMACJE DODATKOWE

A) Oprócz dokumentów określonych w pkt.III.2)ogłoszenia wykonawca ma obowiązek złożyć w ofercie:

— formularz „oferty ” zgodny w treści z wzorem stanowiącym zał.nr 1 do SIWZ,

— pełnomocnictwo/a osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy, tj. do podpisania.
B). Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonania tych zmian zostały określone w załącznik nr 6 (projekcie umowy). Zmiana zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru jest dopuszczalna m.in.gdy: a) wystąpiła zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

b) wystąpiła zmiana realizacji terminu umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także w wyniku podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach RPO WZ,

c) gdy zaistnieje inna,niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkujaca brakiem możliwości nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia-zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul.Postępu 17a

02-676 Warszawa

POLSKA
Tel. +48 224587801

Internet: http://www.uzp.gov.pl

Faks +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie do 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia — jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

6. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

7. Zamawiający lub odwołujący, może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej .Departament Odwołań

ul.Postępu 17a

02-676 Warszawa

POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl

Tel. +48 224587801

Internet: http://www.uzp.gov.pl

Faks +48 224587800

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

23.3.2011


Uwaga! Jeśli chcesz zostać powiadamiany o dokonanej zmianie w tym zamówieniu to wypełnij formularz.

otwórz formularz »
ogłoszenie do pobrania
sprostowanie_ogloszenia_dodatkowe_informacje.pdf (2011-03-29 13:15:20 | Rozmiar: 89,4KB)
sprostowanie_ogloszenia_dodatkowe_informacje_2.pdf (2011-04-01 13:01:43 | Rozmiar: 79,1KB)

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

wyjaśnienia i zmiany SIWZ

przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert

wynik postępowania
Informacja_o_wyborze_oferty.pdf (2011-05-10 14:07:47 | Rozmiar: 854,6KB)

odwołania

udzielenie zamówienia
OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf (2011-06-08 11:24:36 | Rozmiar: 2,9MB)

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Krasowska
Data wytworzenia: 23-03-2011
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 23-03-2011 14:32
Zaktualizował(a): Michał Kołecki
Ostatnia aktualizacja: 08-06-2011 11:24