Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Urząd Gminy w Będzinie » SKARBNIK 06-12-2010 11:18

Skarbnik Gminy

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Funkcję Skarbnika sprawuje:  Irena Dondajewska
Podległość:
Skarbnik podlega bezpośredni Wójtowi
tel: +48 94 31 62 530
e-mail: d.irena@bedzino.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro II, pokój nr 19

Skarbnik Gminy pełni dodatkowe funkcję:
- Kierownika Referatu Finansowego,
- Głównego księgowego budżetu Gminy.


Kompetencje i zadania Skarbnika - głównego księgowego budżetu należy w szczególności:
1. Inicjowanie wszelkich działań gminy zmierzających do pozyskania środków  finansowych,
2. Zapewnienie kontroli finansowej działalności gminnych jednostek organizacyjnych,
3. współpraca z organami podatkowymi i finansowymi,
4. Inicjowanie i wdrażanie efektywnego gospodarowania budżetem gminy,
5. Planowanie potrzeb finansowych gminy,
6. Skarbnik dokonuje kontrasygnaty oświadczenia woli Wójta w zakresie zarządu mieniem gminnym, jeżeli czynność prawna powoduje powstanie zobowiązań pieniężnych,
7. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Skarbnika Gminy jako głównego księgowego budżetu regulują odrębne przepisy.


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 06-12-2010
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 06-12-2010 11:18
Zaktualizował(a): -
Ostatnia aktualizacja: 06-12-2010 11:18