Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Rok 2012 - Kadencja 2010 - 2014 Ilość dokumentów w dziale: 74

Tytuł dokumentu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVI/183/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia protestu wobec zamiany granic terenu Gminy Mielno poprzez odłączenie sołectwa Łazy i przyłączenie do Gminy i Miasta Sianów. 09 sty 2013 (09:04)
Uchwała Nr XXVI/182/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 09 sty 2013 (09:02)
Uchwała Nr XXVI/181/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2013 rok. 09 sty 2013 (09:01)
Uchwała Nr XXVI/180/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2013-2021 09 sty 2013 (08:59)
Uchwała Nr XXVI/179/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2013. 09 sty 2013 (08:56)
Uchwała Nr XXV/178/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie: 09 sty 2013 (08:55)
Uchwała Nr XXV/177/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012r. 02 sty 2013 (09:36)
Uchwała Nr XXV/176/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Dobre i Popowo. 02 sty 2013 (09:35)
Uchwała Nr XXV/175/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. 02 sty 2013 (09:33)
Uchwała Nr XXV/174/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie: wymagań jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 02 sty 2013 (09:25)
Uchwała Nr XXV/173/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino. 02 sty 2013 (09:23)
Uchwała Nr XXIV/172/12 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu pt.: "Stawiamy na indywidualizację" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonch w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 21 lis 2012 (08:23)
Uchwała Nr XXIV/171/12 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu pt.: "Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonch w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 21 lis 2012 (08:21)
Uchwała Nr XXIV/170/12 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie: zawarcia porozumienia. 21 lis 2012 (08:17)
Uchwała Nr XXIV/169/12 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie: nadania nazwy ulicom w miejscowości Mścice. 21 lis 2012 (08:16)
Uchwała Nr XXIV/168/12 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2013 rok. 21 lis 2012 (08:15)
Uchwała Nr XXIV/167/12 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2013 roku. 21 lis 2012 (08:14)
Uchwała Nr XXIV/166/12 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2013r. 21 lis 2012 (08:13)
Uchwała Nr XXIV/165/12 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi na rok 2013". 21 lis 2012 (08:11)
Uchwała Nr XXIII/164/12 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci zabudowanej infrastrukturą podziemną stanowiąca drogę (część ul. Jarzębinowej). 21 lis 2012 (08:10)
Uchwała Nr XXIII/163/12 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym. 21 lis 2012 (08:09)
Uchwała Nr XXIII/162/12 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie: uchylająca Uchwałę Nr XX/153/2004 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie zwolnień nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej z podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Będzino. 21 lis 2012 (08:07)
Uchwała Nr XXIII/161/12 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie: ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Będzino w obrębie ewidencyjnym Śmiechów. 21 lis 2012 (08:04)
Uchwała Nr XXIII/160/12 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno własności nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, położonych w obrębie ewidencyjnym Wierzchomino i Strachomino. 21 lis 2012 (08:03)
Uchwała Nr XXII/159/12 z dnia 11 września 2012 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Będzino do realizacji projektu pod nazwą: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Będzino" wnioskowanego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka. 20 wrz 2012 (08:46)
Uchwała Nr XXII/158/12 z dnia 11 września 2012 roku w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2013 w celu realizacji zadania publicznego. 20 wrz 2012 (08:44)
Uchwała Nr XXII/157/12 z dnia 11 września 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zespół elektrowni wiatrowych Dobre". 20 wrz 2012 (08:43)
Uchwała Nr XXII/156/12 z dnia 11 września 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki zabudowanej. 20 wrz 2012 (08:42)
Uchwała Nr XXII/155/12 z dnia 11 września 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej infrastrukturą (przepompownią). 20 wrz 2012 (08:41)
Uchwała Nr XXII/154/12 z dnia 11 września 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trybie przetargu nieograniczonego. 20 wrz 2012 (08:40)


    1  2 3    następne »