Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Urząd Gminy w Będzinie » SEKRETARZ 06-12-2010 11:08

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Funkcję Sekretarza sprawuje:  Henryk Lubocki
Podległość: Sekretarz podlega bezpośredni Wójtowi
tel: +48 94 31 62 530
e-mail: l.henryk@bedzino.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 12

Sekretarz zapewnia prawidłową organizację pracy Urzędu oraz warunki jego działania i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.

Kompetencje i zadania Sekretarza:
 1. Organizowanie pracy Urzędu oraz zapewnienie sprawnego jego funkcjonowania.
 2. Sprawowanie nadzoru w zakresie organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań,
 3. Nadzorowanie  terminowości i jakości załatwianych spraw,
 4. Nadzorowanie przestrzegania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych,
 5. Zapewnienie warunków technicznych koniecznych do zachowania tajemnicy państwowej i służbowej,
 6. Zapewnienie warunków koniecznych do pracy Rady Gminy,
 7. Nadzorowanie spraw dotyczących przeprowadzania wyborów do organów przedstawicielskich,
 8. Oganizowanie systemu kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz koordynacja kontroli w gminnych jednostkach organizacyjnych,
 9. Koordynowanie działań związanych z prawidłową realizacją spraw obywatelskich,
10. Organizowanie sprawnego przepływu informacji i dokumentów w Urzędzie i pomiędzy Urzędem, a gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
11. Nadzorowanie stanowisk pracy, w zakresie obsługi obywateli,
12. Dysponowanie mieniem Urzędu i środkami niezbędnymi do sprawnego funkcjonowania Urzędu,
13. Prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Wójta,
14. Wykonywanie w imieniu Wójta obowiązków administratora danych osobowych w Urzędzie,
15. Pełnienie roli koordynatora w przypadku podjęcia wspólnych działań przez kilka stanowisk pracy.
16. Do zadań Sekretarza Gminy należą ponadto sprawy:
    - rozwoju oświaty i zabezpieczenie jej potrzeb lokalowych, 
    - sportu, kultury fizycznej i turystyki,
    - ochrony zdrowia.
17. Sekretarz Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą stanowisk:
    - ds. kadr,
    - ds. obsługi organów Gminy,
    - ds. techniczno - kancelaryjnych,
    - informatyka,
    - punktu obsługi klienta,
    - ds. administracyjnych oświaty, kultury i sportu,
    - ds. turystyki, promocji i przeciwdziałania alkoholizmowi. 


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 06-12-2010
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 06-12-2010 11:08
Zaktualizował(a): -
Ostatnia aktualizacja: 06-12-2010 11:08