Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Urząd Gminy w Będzinie » WÓJT 07-12-2010 11:21

WÓJT GMINY

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Funkcję Wójta sprawuje:  Henryk Broda
tel:
+48 94 31 62 530
e-mail: ug@bedzino.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 12
Godziny przyjmowania interesantów:
Wójt Gminy Będzino przyjmuje skargi i wnioski w każdy czwartek w godzinach od 15:00 do 17:00.

Kompetencje i zadania Wójta:
 1. Jest kierownikiem Urzędu Gminy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 2. Kieruje bieżącymi sprawami Gminy przy pomocy Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 4. Prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 5. Przedkładanie projektów uchwał Radzie Gminy i sprawozdań z działalności,
 6. Przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady Gminy,
 7. Ogłaszanie budżetu gminy,
 8. Przedkładanie regionalnej izbie obrachunkowej uchwał w sprawie absolutorium oraz innych uchwał objętych nadzorem izby,
 9. Współpraca z zagranicą,
10. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej,
11. Podejmowanie decyzji majątkowych w zakresie zwykłego zarządu mieniem gminy i zawieranie umów majątkowych,
12. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
13. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
14. Zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
15. Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
16. Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
17. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłaszanych podczas sesji Rady Gminy, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
18. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
19. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
20. Upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
21. Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do  wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
22. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez zobowiązane do tego osoby,
23. Rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających od ludności na zasadach określonych odpowiednimi przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
24. Przyjmowanie skarg i wniosków w każdy czwartek od godziny 14-ej do 17-ej,
25. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady Gminy,
26. Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Gminy, realizującymi zadania z zakresu oświaty,
27. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi,
28. Pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
29. Realizowanie zadań z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego.
30. Wójt może tworzyć referaty, samodzielne stanowiska pracy oraz powoływać pełnomocników, doradców i asystentów do załatwiania określonych spraw.
31. Do rozwiązania szczególnych problemów związanych z funkcjonowaniem Gminy, Wójt może powołać w drodze zarządzenia zespoły zadaniowe. W skład zespołów zadaniowych mogą wchodzić pracownicy Urzędu oraz osoby spoza Urzędu.
32. Wójt kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, między innymi poprzez wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych.
33. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
    - Zastępcy Wójta,
    - Sekretarza Gminy,
    - Skarbnika Gminy,
    - doradcy, asystenta,
    - stanowiska pracy ds. oświaty,
    - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
    - Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, spraw obronnych i obrony cywilnej,
    - Komendanta Straży Gminnej,
    - kierowników jednostek organizacyjnych. 


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 06-12-2010
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 06-12-2010 10:51
Zaktualizował(a): Tomasz Zwierzyński
Ostatnia aktualizacja: 07-12-2010 11:21